Personuppgifter Nils-Uno Gustavson

BETYG

Herr Nils-Uno Gustavson, född 39-01-05, anställdes vid Edet AB såsom chef för företagets konverteringsanläningar 74-08-19 och slutade på egen begäran sin anställning vid företaget 82-09-15.

Under sin tid vid EDET AB innehade Gustavson följande två befattningar:

September 1974-januari 1982 chef för företagets konverteringsanläggningar i Lilla Edet (konverteringschef)

Januari 1982-september 1982 biträdande chef för företagets pappersbruk och konverteringsanläggningar i Lilla Edet (biträdande produktionschef)

Den första befattningen innehöll i huvudsak tre stora verksamhetsområden:

PRODUKTIONSLEDNING

Breddning (av Gustavsons kompetens) från huvudsakligen kemiska processer till mera mekaniskt inriktade processer. Ledning av konverteringsavdelningarna med tillverkning av ca 50 000 ton/år. Tillverkning av hushålls-, toalett- och torkpapper, handdukar samt olika pappers-plastkombinat för sjukhus.
Tre direkt underställda chefer. Personalstyrka från begynnelsen ca 600 kollektivanställda, minskat till ca 400 genom rationaliseringar och utan produktionsminskning.

Fram till 1980 ävenså ansvar för lagring och utlastning av färdigvaror, då en nyupprättad materialadministrativ funktion övertog denna verksamhet.

PROJEKTLEDNING

Utveckling av maskiner och system såsom projektledare, varav tre större projekt med underställda projektingenjörer samt ett flertal smärre projekt.

1978-79 ansvarig för administrativa projekt rörande produktionsstyrning, - planering och -rapportering.

KONMMERSIELLT ARBETE

Projektarbetet kräver kontakter med många, huvudsakligen utländska leverantörer och fordrar bl a goda språkkunskaper. Arbetet utfört i samarbete med materialadministrativ chef och har utvecklats att vara anpassbart till modern materialadministration.

Den andra befatttningen, som hade relativt kort varaktighet, innebar att herr Gustavson biträdande produktionschefen i en rad utvecklingsarbeten, vilka betingats av snabb och omfattande förändring - även utom konverteringsanläggningarna och där en mycket kvalificerad kraft fordrades för att bistå produktionschefen.

Det är således ett stort och omfattande fält inom vilket herr Gustavson varit verksam under sina år vid företaget. Det har av sin man krävt förmåga till överblickar, framåtseende, teknisk och ekonomisk kunnighet och personalledande förmåga. Få personer, om ens någon, behärskar detta på ett helt fulländat sätt.

Nils-Uno Gustavson har genom visad duglighet väl svarat mot vad man kan begära i ovannämnda avseenden. Hans snabba intelligens, analytiska förmåga och goda handlag med sina medmänniskor har givit goda resultat i den utvecklingsfas, där företaget befunnits sig.

Herr Gustavson har visat bredd, som är erforderlig för att leda stora och svårbemästrade arbetsuppgifter. Respekten för hans person är allmänt omvittnad.

Vi kan alltså lämna herr Gustavson de bästa rekommendationer från hans tid vid EDET AB.

Lilla Edet den 15 september 1982

Karl Gustav Sköld
Verkställande direktör

Ulf Bernmar
Personalchef